Đăng ký Đăng nhập

chinh-sach-bao-mat

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CAM KẾT BẮT BUỘC VỚI NGƯỜI DÙNG WEBBANTHE.COM
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CAM KẾT BẮT BUỘC VỚI NGƯỜI DÙNG WEBBANTHE.COM

Khi đồng ý đăng ký thông tin người dùng hoặc  sử dụng bất ký một dịch vụ nào trên  Webbanthe.com là bạn mặc định đã thực hiện một giao kết với Webbanthe.com với  các điều khoản dưới đây . Webbanthe.com được toàn quyền và nghĩa vụ thực hiện các điều khoản trong giao kết này

Xem chi tiết